Alg. Voorwaarden

1. Omvang van de werkzaamheden
De omvang van de werkzaamheden wordt tussen partijen besproken en desgewenst schriftelijk vastgelegd. Indien op enig tijdstip onduidelijkheid bestaat over de omvang van de werkzaamheden geldt als uitgangspunt de werkzaamheden die corresponderen met de laatste onbetwiste factuur.

2. Hulp- en schoonmaakmiddelen
Alle hulp- en schoonmaakmiddelen ten behoeve van de werkzaamheden zullen door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever zal een afsluitbare ruimte (zoals een werkkast) voor opslag van deze middelen beschikbaar stellen.

3. Facturering
Fris&Vrolijk zal periodiek factureren. Indien opdrachtgever een factuur betwist zal hij dit schriftelijk of per mail doen binnen 10 dagen na factuurdatum; indien niet binnen deze termijn is betwist, is de factuur definitief. Opdrachtgever zal de facturen betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien enige factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan is Fris&Vrolijk gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Tijdens zodanig opschorting vervalt de betalingsverplichting van opdrachtgever niet. Vanaf 30 dagen na factuurdatum is wettelijke handelsrente verschuldigd. Alle buitengerechtelijke kosten van invordering, met een minimum van € 500,-, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. Relatiebeding
Het is opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de looptijd van deze overeenkomst en gedurende een periode van zes maanden na beëindiging daarvan personeel van Fris&Vrolijk in dienst te nemen.

5. Aansprakelijkheid
Fris&Vrolijk draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid. Aansprakelijkheid van Fris&Vrolijk is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan één maandbedrag voor schoonmaakwerkzaamheden met een maximum van € 1.500,-. Opdrachtgever is verplicht Fris&Vrolijk te vrijwaren voor schadevorderingen van personeel ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van oorzaken die voor risico van opdrachtgever komen.

6. Klachten en garantie
Opdrachtgever zal telkens zo spoedig mogelijk klachten over de uitvoering van de werkzaamheden kenbaar maken aan Fris&Vrolijk, doch in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de klacht.

7. Duur van de overeenkomst en beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd ( 6 maanden ), tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk of per mail opzeggen op een termijn van minimaal twee maanden tegen het eind van een kalendermaand.